szukaj

słowniczek pojęć

Pierwsza przygoda Państwa dzieci z harcerstwem wiąże się z nowym słownictwem, którego często używają. Wykaz nieznanych Państwu pojęć ułożony jest alfabetycznie, jeśli jednak są jeszcze jakieś słowa, które nie mają dla Państwa jasnego znaczenia wystarczy napisać do opiekunki tego działu, a słownik zostanie powiększony o te terminy.


biwak/rajd - są to wymienne nazwy określające weekendowy wyjazd drużyny pod opieką instruktora do innego miasta lub bazy harcerskiej. Zazwyczaj biwak rozpoczyna się w piątek wieczorem, a kończy w niedzielne popołudnie. W czasie tego wyjazdu harcerze, zależnie od pory roku i warunków śpią w szkole, w domkach bazy lub pod namiotami. Zwiedzanie regionu, piesze wędrówki i zajęcia programowe wypełniają cały weekend, więc jest to aktywny wypoczynek na łonie przyrody pod opieką kadry. Każdy niepełnoletni uczestnik biwaku zobowiązany jest do posiadania Państwa pisemnej zgody, rajd w czasie obozu jest aktywnością obozową i nie wymaga Państwa dodatkowej zgody.

drużyna - jest to harcerska jednostka organizacyjna, w której działają harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Drużynę prowadzi instruktor - doświadczona w pracy z młodzieżą osoba, po odpowiednim przeszkoleniu - który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje w czasie zbiórki, biwaku lub obozu. Każda drużyna działa w określonym miejscu, zazwyczaj w szkole, w porozumieniu z dyrektorem danej placówki. W naszym środowisku działają drużyny w pionie wiekowym: harcerze WDHiS Lwy, harcerze starsi WDHS "Ordu", WDHS "Passio Viveret" i WDHiS "Lwy".

drużynowy - to osoba prowadząca formalnie i praktycznie drużynę. Jest to instruktor z przeszkoleniem w pracy z zuchami lub harcerzami i osoba odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się w czasie zbiórki lub wyjazdu. Do jego obowiązków należy odpowiedź na Państwa pytania, a także poinformowanie Państwa o sposobie i specyfice działania gromady lub drużyny i sposobie uiszczania składek. Jego funkcję oznacza granatowy sznur na mundurze. Osoby pełniące funkcję drużynego w Hordzie można znaleźć na stronie instruktorzy w hordzie.

gromada - to jednostka organizacyjna skupiająca zuchy. Gromadę prowadzi instruktor - osoba z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym i metodycznym - uprawniona do zajmowania się Państwa dziećmi w czasie zbiórek i kolonii letniej.

harcerze - młodzież działająca w harcerstwie, będąca w 4-6 klasie szkoły podstawowej. Ich jednostką organizacyjną są drużyny harcerskie.

harcerze starsi - młodzież działająca w harcerstwie, będąca w 1-3 klasie gimnazjum. Ich jednostką organizacyjną są drużyny starszoharcerskie.

HAL - Harcerska Akcja Letnia, czyli inaczej obóz.

komendant szczepu - instruktor w wieloletnim stażem i doświadczeniem, najwyższa funkcja w szczepie oznaczana plecionym granatowym sznurem na mundurze. Koordynuje pracą drużyn i gromad, planuje pracę i wydatki środowiska, odpowiada za wykształcenie kadry i reprezentuje interesy środowiska na zewnątrz. W 328 Horda funkcję komendanta pełni pwd. Konrad Pawłowski.

kolonia - letnia, wyjazdowa forma pracy dla zuchów trwająca ok. 16 dni. Jest to kolonia, na którą Państwa dzieci wybierają się pod opieką min. 2 osób kadry, w tym jednego przewodnika.

krąg - obrzędowa forma zakończenia zbiórki i każdego wyjazdu harcerskiego. Symbolizuje on jedność, przyjaźń i wspólnotę ideałów; jest dla wszystkich harcerzy i zuchów bardzo ważnym elementem, bez którego nie kończy się żadna zbiórka i wyjazd. Trwa tylko kilka minut, a największą radość Nam - jako instruktorom - sprawia również Państwa udział w kręgu. Nie należy się tego obawiać, nie chcemy Państwa prosić o nic więcej jak o wspólne stanięcie w kręgu i złapanie się za dłonie.

magazyn - to miejsce, w którym szczep trzyma swój sprzęt, m.in. wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania na obozie przez miesiąc w lesie. Parę razy do roku poszukiwana jest pomoc w konserwacji i ewidencji tego sprzętu. Wyjazd do magazynu zazwyczaj trwa niecały dzień - od ranka do późnego popołudnia, harcerze wybierają się pod opieką przynajmniej jednego członka komendy szczepu i instruktora.

mundur - jest to szczególny dla harcerzy ubiór oznaczający przynależność do harcerstwa. Informacje o wersji mundurowej obowiązującej w naszym szczepie znajdą Państwo w zakładce regulamin mundurowy.

obóz - inaczej HAL; wyjazdowa forma pracy, trwająca ok. 28 dni. Jest to obóz letni, na który Państwa dzieci wybierają się ze swoją drużyną, pod opieką min. 2 osób kadry. Obóz jest to czterotygodniowy wyjazd do lasu, gdzie harcerze śpią pod namiotami, mają okazję przebywać na łonie środowiska całą dobę, a opiekę nad nimi sprawuje uprawniona do tego osoba, tj. przewodnik lub instruktor z zaliczonym kursem wychowawców kolonijnych.. Wyposażenie harcerza jest bardzo specyficzne, w związku z czym trwa przygotowanie osobnego słowniczka pojęć obozowych.

paintball - rodzaj gry z użyciem karabinków na sprężone powietrze lub CO2 i kulki z farbą olejną. Szczep Horda jest właścicielem sprzętu do paintballa, masek zabezpieczających i siatki. Udział Państwa dzieci w takich rozgrywkach wymaga od Państwa udzielenia specjalnej, pisemnej zgody. Na wszystkie pytania dotyczące paintballa jest w stanie odpowiedzieć komendant szczepu phm. Marta Modelska.

podharcmistrz - drugi stopień instruktorski wewnątrz ZHP, przyznawany przez komendatna hufca na wniosek niezależnej Komisji Stopni Instruktorskich. Uzyskanie tego tytułu obwarowane jest wieloma warunkami i roczną próbą, w ramach której instruktor przewodnik wykazuje się znajomością przepisów i doświadczeniem w organizacji pracy. Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoba w stopniu podharcmistrza jest uprawniona do kierowania placówką wypoczynkową, tj. zgrupowaniem obozów.

przewodnik - pierwszy stopień instruktorski wewnątrz ZHP, przyznawany przez komendanta hufca na wniosek niezależnej Komisji Stopni Instruktorskich. Uzyskanie tego tytułu wymaga spełnienia warunków próby, a zdobycie tego tytułu pozwala instruktorowi na prowadzenie podobozu w funkcji wychowawcy kolonijnego.

przyboczny - to osoba, która pomaga drużynowemu w prowadzeniu zbiórek, organizacji wyjazdów i obozu. Pod nieobecność drużynowego to on przejmuje opiekę nad gromadą lub drużyną i dba o zuchy lub harcerzy. Jego funkcja oznaczana jest zielonym sznurem na mundurze.

składki - comiesięczna opłata członkowska, którą ma obowiązek uiszczać każdy harcerz i zuch. Składka wynosi 4zł/miesięcznie, rozliczenia przyjmują najczęściej drużynowi. Dziecko musi mieć opłacone składki, aby być członkiem ZHP i np. nie płacić podatku przy opłacie za obóz.

sprawność - narzędzie metodyczne, przez które zuch lub harcerz nabywają konkretne umiejętności w określonym przez próbę zakresie, czyli to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność. Czasem wymaga potwierdzenia przez Państwa, że dziecko wykonało daną czynność, np. harcerz potrafi nakryć poprawnie do stołu i podać przygotowany przez siebie posiłek.

stopień - narzędzie metodyczne, który służy ogólnemu rozwojowi harcerza. Jest to próba, która obejmuje nie tylko wiedzę harcerską, ale stawia wyzwania w życiu codziennym i rozwija na różnych polach - obowiązków domowych, wiedzy o regionie, umiejętności. Czasem próba na stopień wymaga od Państwa potwierdzenia, że dziecko wykonywało daną czynność, zdobyło określony poziom wiedzy lub podjęło się nowych obowiązków domowych, np. harcerz przez 1 miesiąc samodzielnie dbał o domową roślinność.

szeregowy - jest to podstawowa funkcja w drużynie, oznaczana szarym sznurem na mundurze. Każdy kto uczęszcza na zbiórki i nie ma innych obowiązków jest nazywany szeregowym.

szóstka - najmniejsza jednostka organizacyjna w gromadzie zuchowej, składa się z 6 osób.

szczep - zgrupowanie gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Jest to jedno środowisko, połączone wspólną historią, zwyczajami i oznaczeniami na mundurze, pod wodzą komendanta. W szczepie wszystkie drużyny i gromady noszą ten sam numer - w naszym wypadku jest to 328. Szczep może też nosić swoje imię lub nazwę, którą potocznie się go nazywa. Szczep 328 to po prostu Horda.

zastęp - najmniejsza jednostka organizacyjna w drużynie harcerskiej, zazwyczaj składa się z 4-8 osób, dowodzi nimi zastępowy.

zastępowy - dowodzi zastępem, sprawdza jego stan ilościowy w czasie podróży i zbiórek, jest łącznikiem między harcerzami, a kadrą, wyjaśnia i pomaga wejść w środowisko harcerskie. Jego funkcja jest oznaczana brązowym sznurem na mundurze.

zbiórka - to zazwyczaj 1,5-2godzinne spotkanie w określonym miejscu i wyznaczonym wcześniej czasie pod opieką drużynowego. To aktywna, bezpłatna i ciekawa odskocznia, okazja dla zucha i harcerza do zawiązania nowych przyjaźni, poznania nowych umiejętności i informacji. Aby przyjść na zbiórkę nie trzeba się wcześniej zapisywać ani umawiać - wystarczy sprawdzić, kiedy i gdzie spotyka się dana jednostka i powiedzieć o tym dziecku. Informacje o zbiórkach w Hordzie mogą Państwo znaleźć na stronach odpowiedniego pionu wiekowego: zuchy lub harcerze.

zgoda - pisemne wyrażenie woli, w którym oświadczają Państwo o waszej zgodzie na udział dziecka w zbiórkach, biwakach i obozie, a także w grach z wykorzystaniem elementów paintballa. W pisemnej zgodzie muszą znaleźć się: dane Państwa dziecka (imię, nazwisko) i własne (imię, nazwisko, numer dowodu), sformułowanie wyrażające zgodę, określenie czasu (w wypadku rajdu pt.26.03-nd.28.03.2010) i Państwa podpis. Taka zgoda jest warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka w biwaku lub obozie.

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja pożytku publicznego, której misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań. Funkcjonuje jako organizacja pozarządowa, w związku z czym mogą Państwo przekazać na jej rzecz 1% podatku dla Hordy.

zuchy - to grupa zrzeszająca w ruchu harcerskim dzieci chodzące do klas 1-3 szkoły podstawowej. Jednostką organizacyjną dla zuchów są gromady zuchowe. W Hordzie działa gromada zuchowa WGZ "Mali Podróżnicy"